• HR-10000 Zagreb, Berislavićeva 6
  • Tel/Fax: (+385 1) 46 39 371; (+385 97) 77 72 808
  • Pošaljite poruku
  • IBAN: HR1723600001101433512, MB: 3289672, OIB: 87125834571

Pravilnici

Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/17)

Uredba o snimanju iz zraka (NN 70/16)

Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata (NN 65/16)

Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva Državne geodetske uprave (NN 59/16)

Pravilnik o geodetskom projektu (pročišćeni tekst

Pravilnik o  katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji (NN 147/08)

Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada (NN 30/90)

Pravilnik o katastru vodova (NN 71/08, 148/09)

Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09)

Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 73/10)

Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova (NN 87/09)

Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora geodetske inspekcije (NN 85/07)

Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima (NN 4/90, 91/11)

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih znakova i signalizacije na graničnim prijelazima i uz državnu granicu (NN 56/06)

Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/08, 75/09, 51/13)

Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/07, 148/09)

Pravilnik o registru prostornih jedinica (NN 37/08)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima geodetske inspekcije (NN 85/07)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika obavljanja geodetske djelatnosti (NN 67/09)

Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina (NN 142/08, 148/09)

Pravilnik o sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora (NN 85/07)

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN 30/10, 65/13)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN 105/07, 116/07)

Pravilnik o zaštiti od požara

Uputa za postupanje prema Pravilniku o kartografskim znakovima (NN 104/2011) do izrade tehničkih specifikacija 

Zbirka kartografskih znakova

Kartografski znakovi za preuzimanje

Prati HGD:

© 2017 HGD | Zadnja izmjena: 30.12.2022.