Impressum

„Duga je povijest inženjera i tehničara koji se bave geodezijom. Zagreb je grad u kojemu se 11. veljače 1919. osnovalo Udruženje geometara. Nakon Drugoga svjetskog rata 1946. godine geodeti su djelovali kao sekcija Društva inženjera i tehničara Zagreb. Iste sekcije osnovane su u Splitu, Rijeci i Osijeku koje 1953. godine prerastaju ove okvire i sudjeluju u osnivaju Društva geodeta Hrvatske. Iako su geodeti bili članovi Hrvatskoga inženjerskog saveza osnovanog 2. ožujka 1878. kao Klub inženjera i arhitekata, ipak se 1953. smatra početkom samostalnog djelovanja geodeta u Društvu geodeta Hrvatske (Paar, R. (2022): "70 godina Hrvatskoga geodetskog društva").

Hrvatsko geodetsko društvo je dragovoljno, samostalno i neprofitno udruženje diplomiranih inženjera, inženjera i tehničara geodezije i geoinformatike i drugih struka povezanih s djelatnosti geodezije i geoinformatike, odnosno njima jednakovrijednih akademskih i stručnih naziva i stupnjeva obrazovanja geodetske struke, studenata geodezije i geoinformatike prve i više godine diplomskog studija, odnosno prve i više godine preddiplomskog studija te pravnih osoba koje se bave geodezijom i geoinformatikom.

HGD je pravna osoba čija prava i dužnosti proizlaze iz Zakona o udrugama i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i Statuta HGD-a.

 • Puni naziv Udruge glasi: Hrvatsko geodetsko društvo.
 • Skraćeni naziv Udruge glasi: HGD.
 • Naziv na engleskom jeziku glasi: Croatian Geodetic Society i rabi se uz naziv na hrvatskom jeziku.
 • Sjedište HGD-a je u: Zagrebu, Berislavićeva 6.
 • HGD djeluje na: području Republike Hrvatske, a stručnu suradnju i razmjenu znanstvenih i iskustvenih spoznaja uspostavlja i sa srodnim društvima i organizacijama iz zemlje i inozemstva.
 • HGD je član: Hrvatskoga inženjerskog saveza (HIS-a) i član je Međunarodne udruge geodeta (FIG-a), a može se učlaniti i u ostale međunarodne asocijacije srodnih djelatnosti.

HGD zastupa i predstavlja Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti Zamjenik predsjednika HGD.

Ciljevi HGD-a su: promicanje, razvoj i unaprjeđenje geodetske i geoinformatičke struke, te promicanje etike tehničkog i inženjerskog poziva, poticanje članova na međusobnu razmjenu iskustava i mišljenja, poticanje stvaralačkih inicijativa radi promicanja i razvoja geodetske i geoinformatičke djelatnosti, poticanje i podržavanje inicijativa članova u znanstvenoistraživačkom radu u području geodezije i geoinformatike, promicanje neprekidnog stručnog usavršavanja članova, poticanje i podržavanje inicijativa za zaštitu čovjekove okoline, zdravlja i rada.

HGD sukladno ciljevima djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja - strukovne udruge u području znanosti, stručnog rada i istraživanja, te gospodarstva.

Djelatnosti kojom se ostvaruju ciljevi HGD su:

 • surađivanje s organizacijama koje se bave problematikom od interesa za geodeziju i geoinformatiku kao i graditeljstvo,
 • surađivanje s drugim sličnim organizacijama tehničara i inženjera u Republici Hrvatskoj, kao i sličnim organizacijama u inozemstvu,
 • davanje stručnog mišljenja o projektima, elaboratima, analizama, razvojnim planovima, tehničkoj regulativi, obrazovanju u području geodezije i geoinformatike i sl.,
 • izdavanje znanstveno-stručnih radova, publikacija i časopisa,
 • organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, predavanja, simpozija, radionica, savjetovanja i sl. u području geodezije i geoinformatike, organiziranje skupova i tradicionalnih susreta geodeta.

HGD, sukladno zakonu, obavlja i sljedeće gospodarske djelatnosti:

 1. izdavanje Geodetskog lista, službenog, znanstvenog, stručnog i staleškog glasila HGD-a i drugih znanstveno-stručnih publikacija,
 2. organiziranje stručnih predavanja, simpozija, radionica, savjetovanja i sl. u području geodezije i geoinformatike i marketinšku djelatnost.

Rad HGD-a je javan. Javnost djelovanja HGD-a se osigurava:

 • javnošću sjednica tijela HGD-a, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
 • objavom podataka o radu HGD putem glasila HGD-a časopisa "Geodetski list",
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, elektronička pošta i slično),
 • javnim priopćavanjem i
 • na druge odgovarajuće načine.

Članovi HGD-a su: geodetske udruge na području Republike Hrvatske. Članice HGD-a mogu biti i druge pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnost društva.

Redovitim članom HGD-a može postati udruga geodeta koja u svojem članstvu okuplja poslovno sposobne fizičke osobe: diplomirane inženjere, inženjere i tehničare geodezije i geoinformatike i druge struke ukoliko rade poslove geodezije i geoinformatike, odnosno njima jednakovrijedne akademski i stručni nazivi i stupnjevi obrazovanja geodetske i geoinformatičke struke, studente geodezije i geoinformatike prve i više godine diplomskog studija, odnosno prve i više godine preddiplomskog studija, te pravne osoba koje se bave geodezijom i geoinformatikom.

Podupirajućim članom HGD-a može postati pravna osoba koja moralno, stručno, materijalno ili na drugi način podupire rad HGD-a.

Udruga geodeta zainteresirana za prijam u redovito članstvo podnosi pisani zahtjev i odluku osobe ovlaštene za zastupanje o imenovanju predstavnika članice u HGD-u na adresu HGD-a. Pravna osoba zainteresirana za prijam u podupirajuće članstvo podnosi pisani zahtjev na adresu HGD-a. Predstavnik članice mora biti poslovno sposobna fizička osoba. Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika HGD-a odlučuje o prijemu u članstvo u roku od 90 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva. Na odluku kojom se odbija zahtjev za prijam u članstvo HGD-a, zainteresirana osoba ima pravo podnijeti žalbu Predsjedništvu HGD-a u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke. Predsjedništvo HGD-a će o žalbi odlučivati na sljedećoj redovnoj sjednici i njena odluka je konačna. Članstvo se stječe danom upisa u popis članica HGD-a.

Oznake:
Svibanj 2024
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Hrvatsko geodetsko društvo je član:

Prati HGD:

  

© 2017 HGD | Zadnja izmjena: 14.05.2024.
 • HR-10000 Zagreb, Berislavićeva 6
 • Tel/Fax: (+385 1) 46 39 371; (+385 97) 77 72 808
 • Pošaljite poruku
 • IBAN: HR1723600001101433512, MB: 3289672, OIB: 87125834571