Impressum

Ispis

„Duga je povijest inženjera i tehničara koji se bave geodezijom. Zagreb je grad u kojemu se 11. veljače 1919. osnovalo Udruženje geometara. Nakon Drugoga svjetskog rata 1946. godine geodeti su djelovali kao sekcija Društva inženjera i tehničara Zagreb. Iste sekcije osnovane su u Splitu, Rijeci i Osijeku koje 1952. godine prerastaju ove okvire i sudjeluju u osnivaju Društva geodeta Hrvatske. Iako su geodeti bili članovi Hrvatskoga inženjerskog saveza osnovanog 2. ožujka 1878. kao Klub inženjera i arhitekata, ipak se prosinac 1952. smatra početkom samostalnog djelovanja geodeta u Društvu geodeta Hrvatske (Kapović 2007, Spomen knjiga povodom 55 godina Hrvatskog geodetskog društva 1952.-2007.).“

Hrvatsko geodetsko društvo je dragovoljno, samostalno i neprofitno udruženje diplomiranih inženjera, inženjera i tehničara geodezije i geoinformatike i drugih struka povezanih s djelatnosti geodezije i geoinformatike, odnosno njima jednakovrijednih akademskih i stručnih naziva i stupnjeva obrazovanja geodetske struke, studenata geodezije i geoinformatike prve i više godine diplomskog studija, odnosno prve i više godine preddiplomskog studija te pravnih osoba koje se bave geodezijom i geoinformatikom.

HGD je pravna osoba čija prava i dužnosti proizlaze iz Zakona o udrugama i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i Statuta HGD-a.

HGD zastupa i predstavlja Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti Zamjenik predsjednika HGD.

Ciljevi HGD-a su: promicanje, razvoj i unaprjeđenje geodetske i geoinformatičke struke, te promicanje etike tehničkog i inženjerskog poziva, poticanje članova na međusobnu razmjenu iskustava i mišljenja, poticanje stvaralačkih inicijativa radi promicanja i razvoja geodetske i geoinformatičke djelatnosti, poticanje i podržavanje inicijativa članova u znanstvenoistraživačkom radu u području geodezije i geoinformatike, promicanje neprekidnog stručnog usavršavanja članova, poticanje i podržavanje inicijativa za zaštitu čovjekove okoline, zdravlja i rada.

HGD sukladno ciljevima djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja - strukovne udruge u području znanosti, stručnog rada i istraživanja, te gospodarstva.

Djelatnosti kojom se ostvaruju ciljevi HGD su:

HGD, sukladno zakonu, obavlja i sljedeće gospodarske djelatnosti:

  1. izdavanje Geodetskog lista, službenog, znanstvenog, stručnog i staleškog glasila HGD-a i drugih znanstveno-stručnih publikacija,
  2. organiziranje stručnih predavanja, simpozija, radionica, savjetovanja i sl. u području geodezije i geoinformatike i marketinšku djelatnost.

Rad HGD-a je javan. Javnost djelovanja HGD-a se osigurava:

Članovi HGD-a su: geodetske udruge na području Republike Hrvatske. Članice HGD-a mogu biti i druge pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnost društva.

Redovitim članom HGD-a može postati udruga geodeta koja u svojem članstvu okuplja poslovno sposobne fizičke osobe: diplomirane inženjere, inženjere i tehničare geodezije i geoinformatike i druge struke ukoliko rade poslove geodezije i geoinformatike, odnosno njima jednakovrijedne akademski i stručni nazivi i stupnjevi obrazovanja geodetske i geoinformatičke struke, studente geodezije i geoinformatike prve i više godine diplomskog studija, odnosno prve i više godine preddiplomskog studija, te pravne osoba koje se bave geodezijom i geoinformatikom.

Podupirajućim članom HGD-a može postati pravna osoba koja moralno, stručno, materijalno ili na drugi način podupire rad HGD-a.

Udruga geodeta zainteresirana za prijam u redovito članstvo podnosi pisani zahtjev i odluku osobe ovlaštene za zastupanje o imenovanju predstavnika članice u HGD-u na adresu HGD-a. Pravna osoba zainteresirana za prijam u podupirajuće članstvo podnosi pisani zahtjev na adresu HGD-a. Predstavnik članice mora biti poslovno sposobna fizička osoba. Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika HGD-a odlučuje o prijemu u članstvo u roku od 90 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva. Na odluku kojom se odbija zahtjev za prijam u članstvo HGD-a, zainteresirana osoba ima pravo podnijeti žalbu Predsjedništvu HGD-a u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke. Predsjedništvo HGD-a će o žalbi odlučivati na sljedećoj redovnoj sjednici i njena odluka je konačna. Članstvo se stječe danom upisa u popis članica HGD-a.

Oznake: